Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Δασικό Σχέδιο Δράσης και τα εθνικά δασικά σχέδια υπογραμμίζουν την ανάγκη ποσοτικοποίησης της συνολικής αξίας των δασών, ώστε να εφαρμοστούν αντισταθμιστικοί μηχανισμοί για μη-εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, και να δοθεί έμφαση στην σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών.

 Τα μη-εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις Μεσογειακές αγροτικές οικονομίες υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη υποβαθμισμένων τομέων. Τα συστήματα πληρωμών περιβαλλοντικών υπηρεσιών (PES και MBI) αποτελούν μια αποτελεσματική απάντηση στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, την απώλεια οικονομικού κέρδους και τις αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

 Η γνώση υπάρχει σε επιστημονικό επίπεδο αλλά δεν έχει προχωρήσει η ενσωμάτωσή της σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο. Κάποιες δημόσιες αρχές στη λεκάνη της Μεσογείου έχουν κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό το έργο στοχεύει στην διάδοση αυτής της τάσης.

 Αυτό προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της επικοινωνίας, από τους διαχειριστές των δασών προς τους νομοθέτες και του ευρύ κοινό, καθώς η ιδέα των απεριόριστων και δωρεάν φυσικών πόρων είναι βαθιά ριζωμένη στις κοινωνίες μας.

Το SylvaMED σκοπεύει να επιδείξει ότι οι μηχανισμοί PES και MBI έχουν αειφορική εφαρμογή τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά στις Μεσογειακές αγροτικές κοινότητες, παρέχοντας μακροπρόθεσμη συντήρηση των φυσικών πόρων και επιπλέον εισόδημα στους τοπικούς πληθυσμούς.

 Το έργο σχεδιάστηκε σαν φόρουμ συζήτησης μεταξύ των τοπικών αρχών, των διαχειριστών και ιδιοκτητών δασών και των επιστημόνων, για την αντιμετώπιση της Μεσογειακής δασικής πρόκλησης, με την υποστήριξη της Συνδιάσκεψης Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δασών, της Γαλλικής Αρχής Εθνικών Δασών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασοκόμων.

Γεωγραφική κάλυψη 

Η εταιρική σχέση του SylvaMED καλύπτει όλες της δασικές ζώνες μεγίστης σημασίας στη βόρεια λεκάνη της Μεσογείου, η κάθε μία από τις οποίες σχετίζεται με συγκεκριμένο πρόβλημα: προστασία και διατήρηση υδάτων στη Γαλλία, παραγωγή μή-ξυλωδών προϊόντων στην Καταλονία, τα φυσικά πάρκα της περιοχής Liguria της Ιταλίας, το κόστος στη Σλοβενία, το  ανώτερο όριο των Μεσογειακών οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας και η Ελλάδα, όπου τα δάση παίζουν σπουδαίο ρόλο στην προστασία του εδάφους και των πόλεων.

 Οι εταίροι αποτελούν ικανούς διαχειριστές σε περιφερειακό επίπεδο με αρμοδιότητες για τα δημόσια και ιδιωτικά δάση, καθώς και δύο δασικά ερευνητικά ιδρύματα, όλα σχετιζόμενα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών.

Κύριες Δράσεις

Οι κύριες δράσεις εντάσσονται  σε  4 κύρια πακέτα εργασίας:

1. Η παρούσα κατάσταση: καινοτόμα εργαλεία για τη δημόσια διοίκηση όσον αφορά το νερό, τις κοινωνικές χρήσεις, τα μή-ξυλώδη προϊόντα και υπηρεσίες, το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και τη συνολική οικονομική αξιολόγηση των δασικών περιοχών.

 

2. Από τη θεωρία στην πράξη: δίκτυο τοπικών εφαρμογών:

Κατασκευή ενός δικτύου πειραματικών περιοχών, εφαρμογή πιλοτικών μέτρων συντήρησης και αποζημίωσης, επικύρωση υπαρχόντων μοντέλων PES και πρόταση προσαρμογής και βελτίωσης αυτών ανάλογα με το τοπικά χαρακτηριστικά, κινητοποίηση και εφαρμογή δράσεων πεδίου με στόχο την γνωστοποίηση και διάδοση της προσαρμοστικότητας των μοντέλων, καθώς και οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων.

3. Καινοτομία και εξέλιξη στις δημόσιες πολιτικές:

Συζητήσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δάση, με υπόβαθρο τις προκλήσεις του μέλλοντος, πρόταση και σύνταξη αντισταθμιστικών μέτρων και συστημάτων, και νέες προτάσεις για την ένταξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε νομικό πλαίσιο.

4. Επικοινωνία και Διάδοση:

Σχέδιο επικοινωνίας, Πράσινο Βιβλίο στα δημόσια περιβαλλοντικά αγαθά των Μεσογειακών δασών, δράσεις ενημέρωσης του κοινού καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δράσεις διάδοσης και συνέδρια. 

 

 

 

 

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS