Projekt

Uvod

Evropski gozdni akcijski na?rt in nacionalni gozdni programi izpostavljajo potrebo po ocenjevanju celotne vrednosti gozdov, katerega namen je vzpostavitev nadomestnih mehanizmov za netržne dobrine in storitve. Pri tem ti dokumenti še posebej poudarjajo pomembnost sodelovanja med državo in lokalnimi skupnostmi.

Stranski gozdni proizvodi in ostale vloge gozdov igrajo pomembno vlogo v sredozemski podeželni ekonomiji, saj podpirajo in omogo?ajo oblikovanje delovnih mest in pospešujejo rast proizvodnje v sektorjih, ki jih je ekonomska kriza najbolj prizadela. Sistemi pla?ila okoljskih storitev lahko predstavljajo u?inkovit odgovor novim izzivom globalizacije, izgubi ekonomske donosnosti in negativnim vplivom klimatskih sprememb.

Znanje na trem podro?ju je trenutno še na ravni raziskovalnih projektov, potrebno pa ga je vklju?iti v operativne procese upravljanja. Nekatere regije v obmo?ju Sredozemlja so že za?ele vgrajevati potrebno znanje v operativno raven, kar poskuša pospešiti in razširiti tudi projekt SylvaMED.

Proces zahteva dobro komunikacijo med gozdarji, lastniki gozdov, zakonodajalci in splošnimi javnostmi, saj je ideja o neomejenih in prostih naravnih virih še vedno globoko zakoreninjena v naših družbah.

SylvaMD namerava prikazati, da so v sredozemskih podeželskih skupnostih PES sistemi izvedljivi in trajnostni tako okoljsko kot ekonomsko. PES in MIB mehanizmi omogo?ajo dolgoro?no ohranjanje naravnih virov, hkrati pa predstavljajo dodaten prihodek za lokalne prebivalce.

Projekt je oblikovan kot dialog administracije in javne uprave, gozdarskih na?rtovalcev, lastnikov gozdov ter raziskovalnih institucij z namenom soo?enja z izzivi sredozemskega gozdarstva. Podporo projektu pri tem omogo?ajo Konferenca evropskih lastnikov gozdov, Francoski nacionalni urad za gozdove ter Sredozemsko gozdarsko združenje.

Geografsko podro?je

Projekt SylvaMED pokriva vsa pomembnejša obmo?ja gozdov v severnem Sredozemlju: varovanje in ohranjanje vodnih virov v Franciji, ne-lesni gozdni proizvodi v Kataloniji, regija Ligurija in njeni naravni parki, Slovenija, ki pokriva severne meje sredozemskih ekosistemov in jo odlikuje izjemna biotska pestrost ter Gr?ija, kjer gozdarstvo igra klju?no vlogo pri varovanju tal in mest.

Partnerji projekta so pristojne oblasti na regionalni (v primeru Slovenije tudi državni) ravni, ki so zadolžene za upravljanje zasebnih in javnih gozdov, in dva gozdarska raziskovalna inštituta. Oba sta na evropski ravni povezana preko Evropskega raziskovalnega inštituta.

Glavne tehni?ne aktivnosti

Glavne tehni?ne aktivnosti lahko uvrstimo v štiri delovne skupine:

1. Nova orodja, ki javni administraciji (upravi) pomagajo pri gospodarjenju z vodami, socialnimi rabami gozdov in pri vrednotenju nelesnih gozdnih proizvodih in storitev. Pomembne so nove normativne in pravne podlage ter ocena skupne ekonomske vrednosti gozdov.

2. Od teorije do prakse: omrežje lokalnih projektov

Vzpostavljeno bo omrežje promocijskih obmo?ij gozdov, kjer bomo lokalno preizkusili na?ine in možnosti vrednotenja nadomestil ob upoštevanju obstoje?ih PES modelov. Upoštevali bomo primernost za lokalno okolje ter predlagali prilagoditve in izboljšave. Na?rtovane so številne terenske aktivnosti za obveš?anje javnosti ter strokovni seminarji. Pomemben poudarek bo na popularizaciji uporabnosti PES sistemov.

3. Inovacije in razvojne politike:

Predvidevamo izvedbo okroglih miz javno zasebnega partnerstva na temo: «Analize deležnikov v gozdarstvu  pred jutrišnjimi izzivi«. Podani bodo predlogi nadomestnih ukrepov in sistemov ter nove možnosti za integracijo rezultatov projekta v pravne in normativne podlage.

4. Komunikacija in diseminacija

Izdelan bo komunikacijski na?rt ter pripravljena Zelena knjiga o gozdnih dobrinah v Sredozemlju. Prav tako bo potekala akcija obveš?anja v ?asu celotnega projekta, ter številne popularizacijske akcije in konference.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS