Στόχοι

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

1. Ενασχόληση των δημόσιων αρχών με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των δασών: συζητήσεις μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών, περιφερειακό πεδίο συγκριτικής αξιολόγησης, οικονομικό και νομικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα: εργαλεία πολιτικής για τις δημόσιες αρχές

2. Πρόταση και προώθηση καλύτερα δομημένων δημόσιων πρωτοβουλιών για αμοιβές για δασικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες μέσω μηχανισμών PES και MBI: πιλοτικά πειράματα ως περιφερειακά παραδείγματα (προστασία υδροφόρου ορίζοντα και βελτίωση ποιότητας, ρύθμιση δημόσιας πρόσβασης σε ευαίσθητες δασικές εκτάσεις, εμπορευματοποίηση μη ξυλωδών προϊόντων τα οποία δεν έχουν καθορισμένη αξία στην αγορά), εναρμόνιση και βελτίωση πολιτικών σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Αποτέλεσμα: Εφαρμογή στο πεδίο.

3. Αντιμετώπιση και πλήρωση κενού επικοινωνίας μεταξύ νομοθετών και κοινού, σχετικά με τα συλλογικά οφέλη των δασικών υπηρεσιών χωρίς καθορισμένη αξία στην αγορά: οριζόντια και κάθετη διάδοση, καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Αποτέλεσμα: Διάδοση των αποτελεσμάτων και αύξηση της αντίληψης σχετικά με τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δάση και η σημασία τους στη Μεσόγειο.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: αυξημένη προθυμία για πληρωμή (WTP) από την κοινωνία για υπηρεσίες οικοσυστημάτων και ενίσχυση της πολιτικής συνείδησης και διάθεσης για την εφαρμογή προσαρμοσμένων PES και MBI στις δασικές περιοχές μας.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS