Cilji

Splošni cilji projekta

1. Vklju?iti regionalne – v primeru Slovenije tudi državne – administracije v izboljšanje okoljske trajnosti z u?inkovitejšim gozdnogospodarskim na?rtovanjem (javno-zasebne okrogle mize, promocijska obmo?ja gozdov, ekonomske in pravne podlage). Rezultat: instrumenti politike za javno administracijo.

2. Predlagati in spodbuditi ve?jo strukturiranost javnih iniciativ za pla?ilo gozdnih okoljskih storitev preko PES mehanizmov: promocijski pilotski projekti v obliki regionalnih predstavitev (varovanje in izboljšanje kvalitete vode, ureditev javnega dostopa do ranljivih obmo?ij gozdov, trženje nevaloriziranih nelesnih proizvodov), politi?na uskladitev ter izboljšanje na vseh administrativnih ravneh. Rezultat: terenska izvedba.

3. Obravnavati in zapolniti komunikacijsko vrzel med oblikovalci politike in splošne javnosti o skupnih koristih netržnih vlog gozda: horizontalno in vertikalno širjenje, osveš?anje. Rezultat: širjenje rezultatov in osveš?anje o okoljskih storitvah gozdov in njihovem pomenu na obmo?ju Sredozemskih gozdov.

Pri?akovani vplivi so: višja pripravljenost na pla?ilo (WTP) družbe za ekosistemske storitve in višja politi?na vest in volja za izvedbo PES in MBI mehanizmov v obmo?jih sredozemskih gozdov.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS